085 - 064 07 41 - wij staan altijd klaar voor advies
Menu
0 Producten - 4,95 Verzendkosten€ 0,00
Bestelling afronden
Wij hebben extra aandacht voor jouw veiligheid en hygiëne i.v.m. COVID-19. Lees meer >

Privacy Statement Luxebedden.nl B.V.


Datum laatste wijziging: 24 december 2019


Een verwijzing naar ‘Luxebedden.nl’, ‘wij’, ‘ons’ of het ‘Bedrijf’ is een verwijzing naar Luxebedden.nl B.V. De adressen van het hoofdkantoor en onze winkels kunt u hier vinden.


Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. Omdat wij u vragen om uw persoonsgegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. 


Luxebedden.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. De persoonsgegevens die wij verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Lees dit Privacy Statement zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij tot de persoon te herleiden informatie (‘persoonsgegevens’) verzamelen, gebruiken, delen of anderszins verwerken, en welke rechten en keuzes u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor onze medewerkers hebben wij een aparte Privacy Statement opgesteld. 


Contactgegevens

Luxebedden.nl B.V.

Kamer van Koophandel nummer: 17239551

Frontstraat 14

5405 AK UDEN

T: +31 (0)85 - 064 0741

E: contact@Luxebedden.nl


Vragen over dit Privacy Statement kunnen gesteld worden aan de Functionaris

Gegevensbescherming van Luxebedden.nl per e-mail via contact@luxebedden.nl.  


Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Luxebedden.nl uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van het geven van een juist slaapadvies en/of de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt Luxebedden.nl uw persoonsgegevens:

wanneer u onze (web)winkel bezoekt, om u van een juist slaapadvies te kunnen voorzien;

wanneer u contact hebt met Luxebedden.nl. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze websites, inlogt op je account, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

om u van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Luxebedden.nl rekening probeert te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites;

als u met onze afdeling Klantenservice belt, kunnen wij het gesprek opnemen voor trainingsdoeleinden;

als u onze webwinkel bezoekt, plaatsen wij tracking cookies op het apparaat waarmee u ons hebt bezocht.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen; wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijke verplichting die op ons rust en/of om te kunnen voldoen aan normen en standaarden uit onze branche. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om financiële gegevens te bewaren op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.


Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:


Persoonsgegevens die wij van u verwerken wanneer u een (potentiële) klant van ons bent

Dit betreffen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de koopovereenkomst, zoals: voor- en achternaam (voorletters), factuur- en leveradres, e-mailadres en telefoonnummer. Voorts verwerken wij uw bankrekeningnummer indien u de order per pin of per overboeking betaalt. 


Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt

Dit betreffen persoonsgegevens die u invult in het contactformulier op onze website of de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u telefonisch en/of per e-mail contact met ons opneemt. Dit kunnen bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en overige gegevens zijn, die u verstrekt wanner u een vraag, verzoek of klacht indient.


Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een (open) sollicitatie

Wanneer u reageert op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken die u aan ons in het kader van de sollicitatieprocedure verstrekt. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres, informatie die is vastgelegd in uw CV en/of uw motivatie en/of sollicitatiebrief, zoals gegevens over uw professionele of academische achtergrond (referenties, cijferlijsten, getuigschriften etc.) alsmede de gegevens die u gedurende de procedure verstrekt, waaronder verslagen van gesprekken die wij met u hebben. Wij kunnen ten behoeve van een sollicitatieprocedure ook openbare (zakelijke) websites raadplegen, zoals LinkedIn en contact opnemen met de door u verstrekte referenties.


Persoonsgegevens die wij ontvangen of genereren door het gebruik van onze website, onze webshop, via onze nieuwsbrieven en via onze uitnodigingen per e-mail.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, webshop of wanneer u onze e-mails leest en hierop klikt, kunnen wij persoonsgegevens verwerken die in kaart brengen hoe u met de door ons verstrekte informatie omgaat. Meer informatie over de (tracking) cookies die wij kunnen plaatsen, kunt u lezen in ons cookie statement.


Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van een zakelijke relatie die wij met u hebben

Ook wanneer u geen klant bij ons bent kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u een leverancier van ons bent. In dat geval leggen wij bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens vast: voor- en achternaam (voorletters), e-mailadres, telefoonnummer, naam van de organisatie waar u werkzaam bent, gegevens over de geleverde goederen en diensten en de afhandeling daarvan.


Persoonsgegevens uit openbare bronnen

Wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u een klant van ons bent kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken die wij krijgen uit (openbare) bronnen zoals zakelijke websites zoals LinkedIn, het handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.


Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Als u een (potentiële) klant van ons bent verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u aangaan of zijn aangegaan. 


Luxebedden.nl kan ook persoonsgegevens verwerken omdat Luxebedden.nl hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang om onze diensten onder de aandacht te brengen bij onze klanten of het verbeteren van onze dienstverlening. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, gaan wij eerst zorgvuldig na of uw belangen hieraan niet in de weg staan.  


Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken omdat er een wettelijke verplichting op ons rust. 


Wanneer wij geen beroep kunnen doen op voornoemde grondslagen, kunnen wij u om toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.


Wij verwerken als verwerkingsverantwoordelijke in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of wij uw toestemming hebben. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens enkel onder voorwaarde dat bij die uitvoering is voorzien in zodanig waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.


Met wie delen wij Persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met partijen die namens ons bepaalde diensten uitvoeren en als verwerker namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van (de software van) een externe partij voor de hosting van de website, het versturen van nieuwsbrieven en het registreren van contact met u. Ook kan het zijn dat uw bestelling door een externe partij wordt geleverd.


Wanneer wij een verwerker inschakelen sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze partij, zodat zij contractueel verplicht zijn om op een zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens om te gaan.


Wij kunnen in voorkomend geval uw persoonsgegevens doorgeven aan (beoogde) rechtsopvolgers om onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk voort te kunnen zetten. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving doen wij al het redelijke om u op de hoogte te stellen van elke overdracht van persoonsgegevens naar een niet-verbonden derde partij.


Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met externe sociale media-netwerken, advertentienetwerken en websites die doorgaans optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, waardoor Luxebedden.nl op externe platformen en websites kan verkopen en adverteren. U hebt dan via uw cookievoorkeuren toestemming hiervoor gegeven. 


In bepaalde gevallen delen wij uw persoonsgegevens met professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder juristen, bankiers, auditors en verzekeraars die ons consultancy-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen, en voor zover wij wettelijk gehouden zijn uw persoonsgegevens te delen of voor zover wij daar een gerechtvaardigd belang in hebben.


Wij kunnen tenslotte uw persoonsgegevens delen met bevoegde overheidsinstanties. Uitsluitend indien en voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten, bijvoorbeeld als in het geval van fraude of illegale activiteiten een verzoek van de politie komt.


Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt? Uw persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Wij kunnen gebruik maken van e-mail dienstverleners of hosting partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Wij nemen in voorkomende gevallen maatregelen om de doorgifte van persoonsgegevens te legitimeren, bijvoorbeeld door te controleren of een partij is aangesloten bij het Privacy Shield (bij doorgifte naar de Verenigde Staten) of door een doorgifte overeenkomst te sluiten gebaseerd op de Standard Contractual Clauses.


Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. De bewaartermijn die wij hanteren is afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, en of er specifieke wettelijke bewaarplichten op ons rusten.


Wanneer u een klant van ons bent, bewaren wij uw gegevens minimaal voor de duur van onze garantieverplichting. De gegevens die wij nodig hebben om aan onze boekhoud- en bewaarverplichting te voldoen, bewaren wij minimaal 7 jaren.


Wanneer u reageert op een vacature of wanneer u een open sollicitatie aan ons richt, bewaren wij uw tot persoonsgegevens 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Wanneer u daarvoor toestemming geeft, bewaren wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de sollicitatie maximaal 1 jaar.


Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden uw persoonsgegevens verwijderd. Als technische redenen ons verhinderen gegevens volledig uit onze systemen te verwijderen, treffen wij passende maatregelen om verder gebruik van die gegevens te voorkomen.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Uw rechten

Uiteraard blijft u zelf de baas over uw gegevens. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook hebt u het recht om gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Luxebedden.nl. Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Uw rechten zijn niet absoluut. In sommige gevallen kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld omdat een wettelijke verplichting zich hiertegen verzet. In voorkomend geval informeren wij u hierover.


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wanneer u uw rechten wil inroepen, kunt u hiervoor schriftelijk contact opnemen met Luxebedden.nl via contact@luxebedden.nl. Voor wij uw verzoek in behandeling nemen, kunnen wij u vragen om aanvullende gegevens te overleggen, waarmee wij uw identiteit kunnen controleren.


Uw voorkeuren voor e-mailmarketing berichten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken met het doel om marketingberichten te versturen aan u, kunt u uw ontvangst van marketingberichten die geen verband houden met de dienstverleningsovereenkomst met Luxebedden.nl beheren door onderaan Luxebedden.nl marketing-e-mails op ‘Afmelden’ te klikken. 


Wij willen u erop wijzen dat het afmelden voor marketingberichten u zich niet afmeldt voor belangrijke zakelijke berichten die verband houden met uw huidige relatie met ons, zoals berichten over de status van uw order of het verzoek om een enquête in te vullen met als doel de verbetering van onze dienstverlening.


Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Wij nemen voorzorgsmaatregelen – waaronder organisatorische, technische en fysieke maatregelen – om de persoonsgegevens die wij verwerken of gebruiken te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of toegang. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.


Wijzigingen in dit Privacy Statement

Ons Privacy Statement kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Op de eerste pagina van ons Privacy

Statement staat de datum van de laatste wijziging vermeld. Op onze website www.luxebedden.nl kunt u altijd de laatste versie van het Privacy Statement inzien. 


Vragen

Hebt u een vraag over de verwerking of beveiliging van uw persoonsgegevens? Stel deze dan via het contactformulier op de website of via contact@luxebedden.nl. 


Klachten

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar contact@luxebedden.nl. 


Wij hechten er waarde aan om samen met u een oplossing te vinden voor uw klachten of zorgen die u heeft met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Bent u van mening dat wij u niet konden helpen met uw klacht of vraag, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Cookies bij Luxebedden.nl

Wanneer u luxebedden.nl bezoekt, dan plaatst Luxebedden.nl cookies op uw device. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die bedoeld zijn voor uw PC. Deze tekstbestanden (cookies) zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet steeds uw gegevens en informatie hoeft in te voeren als u de webshop van Luxebedden.nl bezoekt.

Ook kunnen we met cookies zien hoe u onze webshop gebruikt, zodat we onze webshop functioneel beter kunnen maken en kunnen aanpassen aan uw behoeftes. Tevens gebruiken we deze cookies voor marketingdoeleinden. U kunt zelf bepalen of u gebruik wil maken van cookies. U kunt deze bijvoorbeeld uitschakelen via de instellingen van de browser. Wanneer u cookies uitschakelt is het helaas wel mogelijk dat we u niet optimaal kunnen helpen en dat de webshop niet optimaal werkt.

Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van u bezoek(en) aan onze webshop willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij u zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door Luxebedden.nl. Hier kunt u ook uw cookie instellingen beheren.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor gebruik van onze website. denk hierbij aan cookies die ervoor zorgen dat u kunt inloggen met u eigen inloggegevens en cookies die ervoor zorgen dat u reviews kunt achterlaten. Maar ook cookies die zorgen dat u producten kunt toevoegen aan het winkelmandje. Kortom, cookies die u nodig hebt voor functioneel gebruik.

Analyserende cookies

Door analyserende cookies te gebruiken, kunnen we uw online winkelervaring verbeteren. Met deze cookies verzamelen wij, met hulp van derden, informatie over hoe u onze webwinkel gebruikt. Door dit gebruik te meten, kunnen we onze webshop verbeteren. Met deze cookies doen we kennis op over bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt met behulp van Google Analytics.

Marketingcookies

Marketingcookies helpen ons om de website persoonlijk te maken en zorgen ervoor dat u bijvoorbeeld geen aanbiedingen mist van een product waar u naar op zoek bent. Deze aanbiedingen doen we op basis van uw online surf-, zoek- en koopgedrag. Zo kunnen we bijhouden welke advertenties u al hebt gezien, hoe vaak u een advertentie hebt gezien, of u op een advertentie klikt en of u na het klikken op de advertentie een bestelling plaatst. 

We maken alleen gebruik van marketingcookies als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken of alsnog geven. Hoe u dit doet, kunt u lezen onder het kopje ‘Uw cookievoorkeur’.

 
Niet-geclassificeerde cookies

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies. Klik hier voor een overzicht van alle cookies

Sociale media-functies

Onze websites kunnen gebruik maken van sociale media-functies, zoals de ‘Vind-ik-leuk’-knop van Facebook, de ‘tweet’-knop van Twitter en vergelijkbare widgets waarmee u kunt delen (‘Sociale media-functies’). U kunt de optie krijgen van zulke Sociale media-functies om informatie over uw activiteiten op een website te delen op uw profielpagina. Deze optie wordt aangeboden door een extern sociale media-netwerk om met anderen te delen binnen uw netwerk. 

Sociale media-functies worden ofwel door het betreffende sociale media-netwerk of direct op onze website beschikbaar gesteld. Voor zover Sociale media-functies door het betreffende sociale media-netwerk worden gefaciliteerd en u hierop klikt vanaf onze website, kan het betreffende sociale media-netwerk informatie ontvangen die laat zien dat u onze website hebt bezocht. Als u op uw sociale media-account bent ingelogd, kan het zijn dat het betreffende sociale media-netwerk uw bezoek aan onze websites kan verbinden aan uw sociale media-profiel.

Als u wil weten hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt door de bedrijven die de Sociale media-functies aanbieden, dan kunt u dit lezen in het privacy statement van de betreffende aanbieder. 

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

Luxebedden.nl bewaart de cookies niet oneindig. Aan alle cookies zit een houdbaarheidsdatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer verzamelen. De meeste cookies van Luxebedden.nl verdwijnen als u de browser sluit. Hoe lang een cookie wordt bewaard, kunt u zien in het cookieoverzicht onder het kopje ‘Welke cookies gebruiken wij?’. 

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de cookies handmatig te verwijderen. Zie hiervoor de handleiding van de door uw gebruikte browser. Een link naar deze handleidingen is hieronder te vinden onder het kopje ‘Uw cookievoorkeur’.

Uw cookievoorkeur

Wij maken alleen gebruik van marketingcookies indien u toestemming hebt verleend. Door toestemming te verlenen, passen wij u online winkelervaring aan, aan uw voorkeuren. Zo krijgt u advertenties te zien van producten waarvan wij denken dat u er zeker interesse in hebt. Indien u geen toestemming verleend, laten we willekeurige advertenties zien.

U kunt de cookie-instellingen voor Luxebedden.nl zelf wijzigen. Klik hier  om deze instellingen aan te passen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om onze cookies helemaal uit te schakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Hoe u cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier :

·       Chrome [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl]

·       Firefox [https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen]

·       Internet Explorer [https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies]

·       Edge [https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history]

·       Safari (iOS) [https://support.apple.com/nl-nl/HT201265]

·       Safari (macOS) [https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL]