085 - 064 07 41 - wij staan altijd klaar voor advies
Menu
0 Producten - 4,95 Verzendkosten€ 0,00
Bestelling afronden

Algemene Voorwaarden Luxebedden.nl


1. Algemene bepalingen

1.1

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Luxebedden.nl. Luxebedden.nl is een onderdeel van Luxebedden.nl B.V.
Postadres: Luxebedden.nl, Postbus 613, 5400 AP Uden
Email: info@luxebedden.nl

1.2

Luxebedden.nl B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 's Hertogenbosch onder nummer 17.239.551. Via de website van Luxebedden.nl kan de koper slaapkamerartikelen bestellen.


1.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Luxebedden.nl en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Luxebedden.nl (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.


2. Koopovereenkomst

2.1
a. Offertes en aanbiedingen van Luxebedden.nl kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door Luxebedden.nl zorgvuldig op de website weergegeven. Luxebedden.nl kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Luxebedden.nl is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie. b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Luxebedden.nl heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.


2.2

Overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door Luxebedden.nl van de geplaatste bestelling. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Luxebedden.nl.


2.3

Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.


2.4

Orderproces: Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:
• De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product; 
• De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product bepalen; 
• De koper kan vervolgens op "bestellen" klikken; 
• De koper kan indien, gewenst, op "verder winkelen" klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen; 
• De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens nogmaals op "bestellen" klikken; 
• “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven; 
• De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft; 
• De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten; 
• De koper gaat over tot bestelling door op de knop op “verder” te klikken; 
• Indien de koper heeft gekozen voor een iDEAL betaling, dan wordt deze in gang gezet; 
• Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.


3. Prijzen

3.1

De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, en exclusief eventuele verzendkosten/bezorgkosten (Bij bestellingen onder € 35,- worden € 4.95,- verzendkosten berekend). Bedden, boxsprings en matrassen worden kosteloos bezorgd en gemonteerd. Eventuele prijswijzigingen, type en/of drukfouten voorbehouden!


3.2

In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Luxebedden.nl op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.


4. Levering

a.  Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Luxebedden.nl niet in verzuim. Luxebedden.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Luxebedden.nl de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Luxebedden.nl de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.


5. Bezorging

5.1
De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Luxebedden.nl. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant. 


5.2

Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland, België of Duitsland. Voor leveringen in Duitsland of op de Waddeneilanden rekenen wij een toeslag van € 50,-. Luxebedden.nl oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt. Bedden, Boxsprings en/of Matrassen die door Luxebedden.nl geleverd worden maar niet gemonteerd worden worden door een extern transporteur geleverd, deze transporteurs leveren de goederen tot aan de drempel van de voordeur. Als wij de goederen via een transporteur leveren zullen wij dit altijd aan U kenbaar maken.


5.3

Luxebedden.nl bezorgt bestellingen op de met de klant overeengekomen bezorgdag gedurende een vooraf telefonisch afgesproken tijdsindicatie. Bezorging vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. Kleingoed als dekbedden, kussens, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst thuis bij de klant bezorgd.


5.4

Indien de klant op het met Luxebedden.nl overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is Luxebedden.nl gemachtigd om de klant voor een volgende levering, door de Luxebedden.nl -bezorgdienst, bezorgkosten in rekening te brengen. Indien de pakketdienst bij de eerste poging de klant niet thuis treft, wordt de volgende dag kostenloos nogmaals een poging gedaan.


5.5

De klant dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan het artikel en/of de klant zijn eigendommen te voorkomen.


5.6

Door middel van ondertekening van de bezorgbon tekent de klant voor een correcte en volledige aflevering. Indien de klant zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.


6. Betaling

6.1
Betaling door de koper geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving iDEAL, overboeking of desgewenst via PIN of KONTANTE betaling bij aflevering. Bij slaapkamerartikelen van de gevoerde merken vraagt Luxebedden.nl geen aanbetaling. Het aankoopbedrag kan bij aflevering worden voldaan per pin of contante betaling. Luxebedden.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.


6.2

Wanneer de internetorder, telefonische order of emailorder bij Luxebedden.nl binnen is gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.


6.3

Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Luxebedden.nl verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Luxebedden.nl gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.


6.4

Bij een niet tijdige betaling door de koper is Luxebedden.nl van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.


6.5

De eigendom van door Luxebedden.nl reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Luxebedden.nl is verschuldigd, aan Luxebedden.nl heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.


7. Garanties

7.1
Luxebedden.nl garandeert dat de door Luxebedden.nl geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct per e-mail of telefoon. Wij zullen het product dan zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.


7.2

Al de producten uit het assortiment van Luxebedden.nl worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten of de CBW.
Indien U aanspraak wenst te maken op de garantie, dient U dit schriftelijk aan Luxebedden.nl te laten weten.


7.3

Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden: 
a. Ten aanzien van normale slijtage. 
b. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt. 
c. Bij onoordeelkundig gebruik. 
d. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid. 
e. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.). 
f. Indien anderen dan Luxebedden.nl, zonder voorafgaande toestemming van Luxebedden.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.


7.4

De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of Luxebedden.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Luxebedden.nl terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Luxebedden.nl geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

7.5

Op showroommodellen wordt 3 maanden garantie geboden op verborgen gebreken, deze garantie is niet van toepassing op het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij aflevering of afname van het product. De hardheid van matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.

 8. Ontbinding en retournering

8.1
a. Het herroepingsrecht geldt alleen voor producten die je in onze webshop hebt besteld. Wanneer je een bestelling hebt geplaatst in één van onze winkels, dat mag je de koopovereenkomst niet herroepen. In geval het product voor jou op maat gemaakt is dan wel duidelijk persoonlijk van aard is, kun je de koopovereenkomst niet herroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jouw boxspringcombinatie niet kan worden samengesteld in de configurator.

b. Zodra je ons hebt laten weten dat je de koop op afstand ontbindt, zullen wij de order annuleren. Indien je de goederen reeds hebt ontvangen dien je deze retour te sturen. Als het product via een pakketdienst is geleverd, vragen we jou om het product terug te sturen. Hiervoor verwijzen we je graag naar onze retourenprocedure. De kosten voor het retour sturen zijn voor jouw rekening. Indien het product niet per gewone post retour gezonden kan worden, kunnen wij het product bij je ophalen. De kosten hiervoor bedragen €115,00 en komen voor jouw rekening. Het totale aankoopbedrag (inclusief eventueel berekende bezorgkosten) wordt binnen 14 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst op jouw rekening teruggestort. Eventuele retourkosten zullen wij verrekenen met dit bedrag. De retourbetaling vindt alleen plaats als het product door Luxebedden in ontvangst is genomen of wanneer wij een bewijs hebben ontvangen dat het product is teruggezonden.

c. De voorgaande voorwaarden gelden vanzelfsprekend niet als je een gegronde klacht over het product hebt die onder de wettelijke garantie of de extra garanties van Luxebedden valt. Wanneer bij retourname blijkt dat het product is beschadigd of gebruikt is, dan ben jij als consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. De waardevermindering brengen wij bij jou in rekening en indien mogelijk verrekenen wij dit met het bedrag dat wij jou nog moeten terugbetalen.  

 9. Overmacht

In geval van overmacht is Luxebedden.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


10. Privacy Statement

10.1

Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. 

Omdat wij u (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. 

Luxebedden.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. 

Alle informatie die u aan Luxebedden.nl verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld.


Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant, 

zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij u tegen het toesturen daarvan bezwaar hebt gemaakt.


Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om winkelen via www.luxebedden.nl zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. 

In dit Privacy Statement informeren wij u op een heldere en transparante wijze over de manier waarop Luxebedden.nl persoonsgegevens verwerkt van onder andere onze klanten en bezoekers van onze website.


10.2

Persoonsgegevens zullen door Luxebedden.nl niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Luxebedden.nl, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.


10.3

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper via e-mail indienen.

10.4

Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die bedoeld zijn voor uw computer. Luxebedden.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Bij Luxebedden.nl maken we gebruik van drie typen cookies. Functionele, analyserende en marketing cookies. Functionele cookies zorgen ervoor bijvoorbeeld voor dat u kunt inloggen met eigen inloggegevens. Analyserende cookies zorgen dat we de webshop beter maken, denk hierbij aan Google Analytics. De Marketing cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u geen persoonlijke aanbieding mist. Bij Luxebedden.nl maken gebruik van remarketinglijsten die we onderling tussen onze webshops uitwisselen, dus tussen Luxebedden.nl, Swiss Sense, Sleep4U en Perzona. Dit maakt het mogelijk om jou een beter passend aanbod te doen. 

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Luxebedden.nl geen cookies ontvangt. Dit kan door uw browser instellingen te wijzigen. Let op: het kan zijn dat de webshop niet optimaal functioneert wanneer u, uw cookies verwijderd. 11. Klachten en Reparaties

11.1
Luxebedden.nl streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch of per e-mail melden of per post opsturen naar ons postadres. Indien de koper na ingebruikname bij een defect Luxebedden.nl wil vragen om herstel van het artikel bepaalt Luxebedden.nl op welke wijze dit geschiedt.


11.2

De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met Luxebedden.nl. Herstel geschiedt door middel van een monteurbezoek van onze servicedienst, of, nadat het artikel opgehaald is door de Luxebedden.nl bezorgdienst.


11.3

Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van Luxebedden.nl. Buiten de garantieperiode worden er kosten door Luxebedden.nl aan de koper doorberekend.


11.4

Iedere aansprakelijkheid van Luxebedden.nl jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan Luxebedden.nl uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Luxebedden.nl is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.